Ecologische Quickscan Hollandsekade & Haanwijk te Harmelen

Toetsing aan Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het NNN-beleid

De cultuurhistorisch gezien zéér kostbare Hollandse Kade en de aangrenzende polder Haanwijk zijn sinds enige tijd onderwerp van mogelijke toekomstige bouwplannen. Om deze bouwplannen te toetsen aan de geldende natuurwetgeving is door Stichting De Groene Buffer aan Habitus natuur & landschap gevraagd een ecologische quickscan uit te voeren.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat "De werkzaamheden mogelijk in strijd zijn met de Flora- en Faunawet".  Ook concludeert het rapport dat er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn. De werkzaamheden kunnen daarom leiden tot overtreding van verbodsbepalingen 8, 9 en 11 van de Flora- en faunawet met betrekking tot een groot aantal in het rapport genoemde beschermde soorten.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Polder Haanwijk