Overzicht gerealiseerde initiatieven De Groene Buffer sinds oprichting in 2006

In 2000 werd, op voorstel van de Provincie Utrecht en de Regering, door de Tweede Kamer besloten dat Harmelen niet langer zelfstandig kon voortbestaan maar bij Woerden werd ingedeeld.

Een belangrijke reden was, zo stond in het wetsvoorstel, dat Harmelen te klein was om weerstand te bieden tegen de oprukkende stad Utrecht. Harmelen moest een groene buffer blijven tussen de Vinex-locatie Leidsche Rijn en het verstedelijkte Woerden. Harmelen werd als zelfstandige gemeente per 1 januari 2001 opgeheven.

In 2006 pakten donkere wolken zich samen boven het Groene Hart als de N.V. Utrecht, een  samenwerkingsverband tussen de stad, de provincie Utrecht, het BRU (Bestuur Regio Utrecht) en nog enkele grotere steden, voor de periode 2015 - 2030 een zoeklocatie aanwijst voor 20.000 woningen in de Harmelense polders. Motivatie is dat de infrastructuur  aanwezig is. Het voortbestaan van de Harmelense polders t.w. Gerverscop, Haanwijk en Breeveld is in gevaar - daar ligt immers de infrastructuur en het netwerk van de spoorwegen.

En, alsof het  niet erg genoeg was, hadden de bestuurders van de regio Utrecht het plan opgevat om de snelweg A2½ aan te leggen die zou beginnen bij Breukelen en via Harmelen en Lexmond naar Everdingen zou leiden. De Groene Buffer werd opgericht. Binnen enkele weken was er massaal verzet. Er werden op 4 december 2006 dankzij onze inspanningen 4.000 protestkaarten aan de Provinciale staten overhandigd. Gezamenlijk met het Dorpsplatform Harmelen werd een forumdiscussie gehouden. Door de Statenleden werd het voorstel weggestemd.  De Groene Buffer is thans van mening dat, gezien de voorgeschiedenis, alertheid geboden blijft; zeker bij een aantrekkende economie en toekomstige toename van de vraag naar woningen.

De groene buffer in actieIn 2007 deed de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) proefboringen in Reeuwijk naar de winning van olie en gas. Het vervoer hiervan zou plaatsvinden via het wegennet van Woerden. Uit oogpunt van milieu heeft De Groene Buffer hiertegen succesvol bezwaar gemaakt.

In 2007 presenteert Het College van Woerden het plan "Geluidswal Veldhuizen" die op verzoek van de gemeente Utrecht op Woerdens grondgebied zal worden aangelegd. De Groene Buffer is van mening dat deze wal het open karakter van het landschap aantast. Bovendien zou de wal bouwactiviteiten in de polder Bijleveld mogelijk maken. Ook de gemeenteraad van Woerden wijst  uiteindelijk het plan af. Recent heeft de Provincie Utrecht bekendgemaakt dat zij gebruik maakt van haar aanwijzingsbevoegdheid. De Gemeenteraad van Woerden en de Groene Buffer blijven zich verzetten.

Campagne werd er in 2007 ook gevoerd tegen de plannen van het College van B&W van de gemeente Woerden om 20 ha industrieterrein aan te leggen in het Groene Hart rondom Woerden. Gelet op de grote leegstand van de bedrijfsgebouwen en opnieuw massaal verzet van de inwoners van de gemeente Woerden werden ook deze plannen mede dankzij onze inspanningen teruggetrokken. 

In 2009 presenteerde het College Woerden, dat bij de herindeling  van Harmelen indirect de opdracht had gekregen dat Harmelen een groene buffermoest blijven, haar Structuurvisie. Heftig was de verontwaardiging over de plannen die hierin werden gepresenteerd. In de polders van Harmelen werden landhuizen gepland en in de Polder Rijerscop zou 100 ha. industrieterrein komen. Massaal was opnieuw het verzet toen er in Harmelen door de politiek geen informatieavond over deze plannen werd georganiseerd, terwijl de gevolgen voor dit dorp het meest ingrijpend waren. Daarom organiseerden het Dorpsplatform samen met De Groene Buffer een bijeenkomst in de Open Poort welke, voor die gelegenheid te klein was. De burgers van Harmelen waren boos en het college lag zwaar onder vuur. Bij de lokale supermarkten werd eveneens aan voorbijgangers uitleg gegeven en kon men schriftelijk aangeven op welk onderdeel van Structuurvisie men bezwaar maakte. Op 19 maart werden door De Groene Buffer meer dan 1.500 schriftelijke bezwaren van bewoners aan de voorzitter van de Raad aangeboden.

In 2010 vonden Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voorafgaand hieraan heeft De Groene Buffer in heel Woerden huis-aan-huis een stemwijzer bezorgd. Hierin gaven de politieke partijen aan wat hun standpunt was t.o.v. de structuurvisie en de daarbij horende motivatie alsmede hun mening ten aanzien van de aanleg van een bedrijventerrein in de Polder Bijleveld. Dit had tot gevolg dat er, voor Woerdense begrippen, een politieke aardverschuiving plaats vond en de Structuurvisie, wat betreft de omstreden plannen in de prullenbak verdween.

In 2012 heeft De Groene Buffer bezwaar gemaakt tegen de aanleg van wegvak 6C (onderdeel van het in 2006 gepresenteerde plan BRAVO-Randwegen). De Groene Buffer liet een verkeerskundig onderzoek instellen naar de noodzaak van deze weg, die parallel zou lopen aan de Leidsestraatweg / Geestdorp. De uitkomst van het onderzoek bevestigde het vermoeden dat het wegvak 6C overbodig is. Door de aanleg hiervan zou aan de polders Breeveld en Haanwijk ernstige schade worden toegebracht. Bovendien leek het doortrekken van de Ingenieur Enschedeweg naar weg 6C een reële bedreiging waardoor een aansluiting tussen de A2 en de A12 zou zijn ontstaan (alsnog een A2½ dus). In 2012 werd besloten dat het wegvak 6C niet zou worden aangelegd. 

In 2013 heeft De Groene Buffer het initiatief genomen om een inrichtingsplan te maken voor Polder Bijleveld waarbij de agrarische bedrijvigheid gewaarborgd wordt en er ruimte gemaakt wordt voor lichte recreatie. Aanleiding voor dit plan is het feit dat de polder Bijleveld is al vanaf 2000 in beeld is voor bebouwing.  Bij de bouw van Leidsche Rijn was deze polder aangewezen voor de glastuinbouw uit Vleuten. Later werd het als bedrijventerrein aangemerkt. Het is dan ook noodzakelijk dat voor dit gebied een nieuwe bestemmingsplan wordt gemaakt. Dit plan wordt door alle politieke partijen en door een groot aantal maatschappelijke instanties ondersteund.

En hoe nu verder? Wel, de afgelopen jaren is het groen in de gemeente Woerden dikwijls bedreigd. De Groene Buffer heeft zich meerdere malen met succes verzet, maar realiseert zich terdege dat de economische crisis daar aan heeft bijgedragen. Mogelijk liggen de plannen waarmee we dit overzicht begonnen, nog ergens in een bestuurlijke lade. Alertheid blijft dus geboden.