Bijgaand onze Groene Stemwijzer in voorbereiding op de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Deze wordt tevens op 14 maart gepubliceerd in de Woerdense Courant middels een pagina grote advertentie. Klik hier voor een directe link naar de Groene Stemwijzer en om hem te downloaden.

De belangrijkste conclusies die we na analyse van alle reacties van de verschillende politieke partijen kunnen trekken, zijn als volgt:

• De politiek wil Polder Haanwijk unaniem groen houden en wil zorgvuldig en gefaseerd bouwen zodat nieuwe woningen geen inzet worden van een regionale opvangtaak; dat is positief!
• Een bedreiging is de roep van een stuk of 6 partijen om meer randwegen en bedrijventerreinen. Randwegen en bedrijventerreinen in de polder zijn een bedreiging voor onze groene gebieden.
• De politiek wil ook polder Bijleveld groen houden, maar is verdeeld over de vraag hoe dit moet gebeuren. Alleen een definitieve bestemming kan die bouwplannen voorgoed voorkomen.
• Tenslotte wil de politiek inderdaad een stap zetten naar Woerden als duurzame Hoofdstad van Het Groene Hart, en dat is heel bemoedigend.

Helpt u ons op 21 maart om Woerden GROEN te houden door bij de Gemeenteraadsverkiezingen op de juiste partij te stemmen?

Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 min

 

Samen Harmelen

Rapport SAMEN HARMELEN

Onlangs gaf De Groene Buffer, samen met de samenwerkende instanties in Harmelen, opdracht tot het onderzoeken van de mogelijkheden voor een alternatief plan voor de locatie Willen-Alexanderlaan (oftewel: WA-laan) te Harmelen. Resultaat is een prachtig plan met woningen waaraan in Harmelen behoefte is; voor senioren en starters.

Architectenwerkgroep Harmelen heeft het rapport Samen Harmelen nu uitgebracht. In dit rapport is inderdaad een nieuw voorstel voor woningbouw op de Willem Alexanderlaan opgenomen, wat aansluit  op de daadwerkelijke woningbehoefte in Harmelen. De Architectenwerkgroep moedigt met dit rapport de gemeente aan de mogelijkheden van deze locatie aan de hand van de studie opnieuw te bekijken en te bouwen voor ouderen die graag in Harmelen willen blijven wonen, betaalbare opties te bieden aan starters en een algemene doorstroom te genereren binnen het dorp.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Foto bouwplannen

Bouwplannen Harmelen vooral voor nieuwkomers

De woningbouwplannen die op stapel staan voor Harmelen hebben vooral een aanzuigende werking op nieuwkomers. De eigen dorpelingen schieten er niets mee op.

Dat zegt stichting De Groene Buffer, in een reactie op de onlangs door de gemeente gepresenteerde bouwlocaties en de plannen voor het soort woningen (type, locaties, prijsklasssen en bouwtempo) dat er moet komen. De stichting wijst op een in het voorjaar aangenomen motie in de gemeenteraad. Daarin staat dat prioriteit gelegd moet worden bij starters en senioren met een midden of laag inkomen. ,,Maar wat is er van terechtgekomen? Zo goed als niets’’, zegt de stichting. Ze wil dat de gemeenteraad er in december volgende maand nog eens een stevig robbertje over vecht.

Dorpse karakter
Een van de kritiekpunten is dat de dure koopwoningen niet bestemd lijken te zijn voor de eigen inwoners van Harmelen, maar voor 60 - 80 procent een aanzuigende werking zal hebben op kopers die van elders komen. Dat staat haaks op het beleid ‘bouwen voor eigen behoefte’, aldus De Groene Buffer. De stichting vreest dat het dorpse karakter van Harmelen in het gedrang komt.

Klik hier om het volledige persbericht, zoals gepubliceerd in het AD van 23 november 2017, in te zien.

Bedreiging voor polders - tot 70% méér woningen in Harmelen

Onlangs publiceerde Gemeente Woerden haar herziene Strategische Woningbouw Planning. Hieruit blijkt dat er tot 2030, in vergelijking met de vorige editie van slechts één jaar eerder, liefst tot 70% méér woningen worden gepland in het dorp Harmelen.

Op donderdag 8 december sprak Stichting De Groene Buffer in op dit punt in een vergadering van de Commissie Ruimte in Woerden. Naar aanleiding van deze vergadering publiceerden wij een persbericht waarin onze grote zorgen helder worden uitgelegd.

Klik hier om het volledige persbericht in te zien.

Ecologische Quickscan Hollandsekade & Haanwijk te Harmelen

Toetsing aan Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het NNN-beleid

De cultuurhistorisch gezien zéér kostbare Hollandse Kade en de aangrenzende polder Haanwijk zijn sinds enige tijd onderwerp van mogelijke toekomstige bouwplannen. Om deze bouwplannen te toetsen aan de geldende natuurwetgeving is door Stichting De Groene Buffer aan Habitus natuur & landschap gevraagd een ecologische quickscan uit te voeren.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat "De werkzaamheden mogelijk in strijd zijn met de Flora- en Faunawet".  Ook concludeert het rapport dat er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn. De werkzaamheden kunnen daarom leiden tot overtreding van verbodsbepalingen 8, 9 en 11 van de Flora- en faunawet met betrekking tot een groot aantal in het rapport genoemde beschermde soorten.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Polder Haanwijk

Woerden bouwt voor de Randstad in Harmelen

Planningen uit de Woonvisie liggen zelfs boven de bovengrens van de prognoses van het CBS en het Plan bureau voor de Leefomgeving (PBL).

Iedere drie jaar actualiseert het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, de regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Het opstellen van de prognose gebeurt in samenwerking met het CBS. Recentelijk, in september 2016, hebben het PBL en CBS de geactualiseerde prognose gepubliceerd.

Onderstaande grafiek toont naast de prognose van CBS/PBL van het aantal huishoudens in Woerden in de periode 2017-2040, inclusief een onder- en bovengrens, tevens de verwachtingen vanuit de woonvisie. Het valt op dat deze cijfers tot voorbij 2030 (ruim) boven (!!) de bovengrens van CBS/PBL uitkomen.

Prognose CBS PBL

In de toelichting op de strategische woningbouwplanning 2016-2020 wordt notabene gewaarschuwd voor overproductie, zelfs op basis van de (hoog ingeschatte) verwachting in de woonvisie: “In Harmelen is vanaf 2018 een oplevering zichtbaar die vervolgens ruim boven de gewenste gemiddelde woningbouwproductie per jaar is. Een goede fasering is van belang om ook werkelijk voor de eigen inwoners te bouwen.”

Geplande overproductie in Harmelen

Het risico op overproductie bestaat ook met name voor Harmelen. In de woonvisie wordt namelijk uitgegaan van evenredige groei over de verschillende kernen in Woerden: in de woonvisie wordt aangenomen dat de toename in huishoudens in Harmelen gelijk is aan 16% van de toename in huishoudens van Woerden. Aangezien Harmelen minder huishoudens heeft dan Woerden betekent dit dat voor Harmelen relatief een grotere groei wordt aangenomen dan voor Woerden. In werkelijkheid groeien dorpskernen minder snel dan steden.

Oproep aan Gemeente Woerden en de Commissie Ruimte

Wij roepen Gemeente Woerden en de Commissie Ruimte op tot grote terughoudendheid waar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties en tevens de mogelijkheden van herbouwlocaties maximaal te benutten.

Klik hier om de volledige brief aan Gemeente Woerden in te zien.

Hart voor Harmelen - Onderzoek naar mogelijkheden woonkern Harmelen

Een visie op groei die het dorpse karakter zowel benadrukt als versterkt.

Dit onderzoek presenteert een alternatief voorstel op de toekomstvisie voor Harmelen en haar 8.000 inwoners. Het onderzoek is een eerste idee dan wel aanzet voor de mogelijke groei van het dorp op stedenbouwkundig niveau. De architectonische verbeeldingen alsmede de indicatie van het aantal woningen geven op een schetsmatige wijze de mogelijke invulling weer van de verschillende onderzochte locaties. Om tot een definitieve invulling te komen op die locaties is nader onderzoek nodig; niet alleen op stedenbouwkundig en architectonisch niveau, maar ook op onderwerpen als infrastructuur en ecologie.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Hart voor Harmelen